Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Inleiding 1.1

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ‘ik’ vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf

Het 12e Huis bedoeld.

 

Het 12e Huis

Esther van Heerebeek

Oude Dijk 23, 5298 BA, Liempde

Kamer van Koophandelnummer 17210309 Contact via: esther@het12ehuis.nl

 

Artikel 2 Voorwaarden deelname online training Verrijk je leven met Tarot

2.1 De online training “Verrijk je leven met Tarot” is bedoeld voor iedereen die meer inzicht in zichzelf wenst met behulp van de 22 Grote Arcanakaarten van de Rider Waite Tarot. Voor mensen die willen leren werken met tarotkaarten.

2.2 In mijn training deel ik mijn kennis, ervaring en tips om te zorgen dat je de 22 Grote Arcanakaarten van de Rider Waite Tarot in zowel theorie als praktijk leert. Je krijgt de bouwstenen en zorgt dat je de kennis die je vergaart gaat omzetten in de praktijk door te DOEN. Zelf moet je naast het volgen van de online training tijd reserveren voor de opdrachten om voor jezelf alles helder te krijgen. Ik kan niet garanderen dat het voor jou een succes wordt. Het is afhankelijk van je betrokkenheid bij de training, begeleiding en je deelname in de besloten Facebookgroep. Wel zal ik me inspannen zodat je de juiste handvatten krijgt om te zorgen dat je een aantal inspirerende weken/maanden tegemoet gaat. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt afgenomen en de ondersteuning staat omschreven op mijn website, www.het12ehuisacademie.nl.

2.3 De één-op-één live of Zoom gesprekken bij Tarot pakket 2 en Tarot pakket 3, mag je maximaal 24 uur van te voren afzeggen om een nieuwe afspraak in te plannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van de training of het traject plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 24 uur van te voren afgezegd wordt, vervalt het één-op-één Skype/Zoom gesprek en kan het dus niet ingehaald worden.

2.4. De training m.b.t. tot de live (online) contactmomenten zijn binnen deze 3 maanden.

Onder de live (online) contactmomenten wordt verstaan bijvoorbeeld een oefenmiddag tarot en/of één op één persoonlijke begeleidingsgesprekken.

Je hebt levenslang* toegang tot de online academie van Het 12e Huis. De online training bevat alle tools d.m.v. video’s, werkboeken en/of leerboeken en de besloten Facebookgroep.Na drie maanden heb je toegang tot alle 12 lessen en als je hier langer de tijd voor wilt nemen dan is dit mogelijk want je blijft toegang houden tot de online training.

*levenslang betekent zolang de tools Facebook, WordPress etc. bestaan.

 

Artikel 3 Eigen risico

3.1 Deelname aan de training/traject is geheel op eigen risico.

3.2 Je blijft ten allen tijden verantwoordelijk voor je eigen financiële gezondheid, keuzes en consequenties.

 

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De prijzen van mijn programma’s staan op de website www.het12ehuisacademie.nl. Deze prijzen zijn altijd inclusief 21% BTW.

4.2 Betaling kan in één keer worden voldaan via Ideal of Bancontact.

4.3 Aanbiedingen en prijzen zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige trainingen.

4.4 Veertien, (14) dagen na datum overeenkomst is het niet meer mogelijk om deelname aan de training te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen.

 

Artikel 5 Gebruik materialen. (werkboek, video’s en mailtjes)

5.1 De teksten van het leerboek, werkboek, video’s van de training en de mailtjes zijn door mij ontwikkeld en geschreven. Hierop is auteursrecht van toepassing. Tijdens en na de training mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen training, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

 

Artikel 6 Materialen en licenties

6.1 Ik streef ernaar de materialen toegankelijk te houden voor mijn deelnemers, maar ik kan dit niet garanderen.

Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e- mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over de training of een onderdeel van de training of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald trainingsonderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid voor consequenties en resultaten.

8.2 Elke handeling die je doet naar aanleiding van deze training is je eigen verantwoordelijkheid. Ik kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor financiële consequenties en resultaten.

 

Artikel 9 Privacy

9.1 Ik ga vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van deelnemers. Ik verstrek deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer: een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Het 12e Huis en de deelnemer in kwestie; en/of dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende deelnemer. Het 12e Huis houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet stellen.

 

Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan het arrondissement Zuid Nederland.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 i.v.m. ziekte en/of overlijden.

Mocht je een online training hebben afgenomen dan blijft de training één jaar na ziekte of overlijden op de Het 12e Huis online academie staan. Daarna worden alle trainingen opgeheven. Mocht je een traject hebben afgenomen met persoonlijke begeleiding van Het 12e Huis (Tarot pakket 2 en Tarot pakket 3) dan zal bij ziekte en/of overlijden gezorgd worden voor een passende oplossing van een collega tot de eindtermijn van jouw afgenomen traject.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op een aangekondigd tijdstip.

13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

Mei 2020, www.het12ehuisacademie.nl – Esther van Heerebeek

Geboren word je twee keer in je leven. Het moment dat je er bent en het moment dat je jezelf kent. Het 12e Huis kan je hierbij helpen.

Esther van Heerebeek

Astrologie

Ben je altijd al geïnteresseerd geweest in de betekenis van je sterrenbeeld? En wil je weten wat dat zegt over je karakter? Of wil je meer weten over astrologie of een geboortehoroscoop?

Tarot

Al eeuwen zijn mensen gefascineerd door de mysterieuze beelden en symbolen van Tarot kaarten. En dat is terecht. Tarot is namelijk een archetypische beeldentaal, waarmee je datgene wat in je onbewuste speelt, naar de oppervlakte haalt.

Numerologie

Heb jij iets met getallen? Vallen ze je op? Of zie je juist vaak dubbele getallen zoals 11 of 22? Dan ligt jouw interesse misschien wel bij de Numerologie! Numerologie is letterlijk vertaald de “leer van de getallen”.